Ubytovací řád

Ubytovací řád pro ubytované hosty v objektu Apartmán Karolína

 • Ubytovací řád je platný pro všechny ubytované v objektu Apartmán Karolína. Host převzetím klíče od bytu vyjadřuje souhlas s tímto řádem a zavazuje se jím řídit.
 • Úhradu za ubytování je host povinen provést v hotovosti při nástupu k ubytování (při převzetí klíčů) a to ve výši dle domluvené ceny. Případné nedoplatky se řeší při odjezdu hosta.
 • Apartmán Karolína je v provozu každý den, nepřetržitě. K parkování je možno zdarma využít také nevyhrazeného místa před objektem.
 • Apartmán Karolína ubytuje pouze hosta, který se řádně přihlásí, tzn. ihned po příchodu do objektu předloží majiteli objektu svůj občanský průkaz, pas nebo jiný platný doklad o totožnosti.
 • Pokoj užívá host na základě rezervace nebo osobního či telefonického objednání.
 • Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána, je host oprávněn užívat pronajatý pokoj nejdříve od 14.00 dne zahájení pobytu.
 • Na základě objednaného ubytování je Apartmán Karolína povinno rezervovat pokoj do 18.00. Prodloužení této lhůty je možné po individuální dohodě s klientem.
 • V den ukončení smluveného pobytu je host povinen uvolnit pokoj do 10.00, jinak bude účtována další noc (nebo dle domluvy).
 • Apartmán Karolína neručí nikomu za ztrátu a škodu na majetku, která mu vznikla vlastní neopatrností a nedbalostí, za věci odložené mimo prostory k tomu určené. Za klenoty, peníze a jiné cennosti odpovídá host. Odpovědnost ve vztahu k fyzickým a právnickým osobám se řídí občanským zákoníkem.
 • Klient je povinen svým počínáním předcházet, aby nedošlo k poškození objektu a jeho vybavení, předcházet vzniku požáru a to po celou dobu pobytu.
 • Všichni hosté musí dbát o čistotu, pořádek a šetřit zařízení a vybavení objektu.
 • Každý host je povinen ve všech zařízeních šetřit vodou a elektrickým proudem.
 • V pokoji nebo společných prostorách penzionu nesmí host bez souhlasu majitele objektu přemisťovat zařízení, provádět opravy, zasahovat do elektrické nebo vodovodní instalace a ovládání topení. Za škodu způsobenou na majetku objektu odpovídá host v plném rozsahu.
 • Host je oprávněn užívat zařízení, která v pokoji jsou a dále ty spotřebiče, které slouží k osobní hygieně (holící strojky, vysoušeče vlasů, depilátory, kulmy) pouze v prostorách koupelny.
 • Host není oprávněn vcházet do prostor dočasně uzavřených nebo do kterých byl zakázán vstup.
 • Host musí svým chováním respektovat klid dalších lidí v domě.
 • Host je povinen zachovávat v době od 22.00 do 07.00 hodin noční klid.
 • Při odchodu z pokoje je host povinen uzavřít vodovodní kohoutky, zhasnout světla a vypnout spotřebiče. Uzavře okna a dveře a zamkne. Závady, které na pokoji zjistil, nahlásí ihned po zjištění majiteli objektu.
 • V případě, že host předá pokoj s neúplným nebo poškozeným zařízením, zavazuje se uhradit škodu takto způsobenou v plné výši.
 • Z bezpečnostních důvodů není dovoleno ponechávat děti ve věku do 10 let bez dozoru v objektu ani v jeho bezprostřední blízkosti.
 • Při vážném onemocnění nebo zranění hosta zajistí majitel objektu potřebnou lékařskou pomoc, popřípadě odvoz do nemocnice.
 • Za ztrátu, silné znečištění nebo roztržení ložního prádla je host povinen zaplatit náhradu, určenou majitelem objektu.
 • Znečistí-li host jakoukoliv místnost tak, že musí být očištěna, je rovněž povinen zaplatit škodu určenou majitelem objektu.
 • Domácí mazlíčci nejsou povoleni.
 • Při odjezdu je host povinen odevzdat klíče majiteli ubytovacího zařízení.
 • V případě ztráty klíčů uhradí host náklady související s jejich celkovou výměnou – výměna klíčových vložek u dveří od pokoje a bezpečnostního zámku od vchodových dveří.
 • Dále je všeobecně zakázáno chování, odporující zásadám bezpečnosti a jakkoliv znečišťovat veškerá zařízení objektu.
 • Za případná zranění hostů nenesou provozovatelé zodpovědnost.
 • Host je povinen chovat se na pokoji i v ostatních prostorách objektu tak, aby nevznikl požár. S tímto souvisí ZÁKAZ KOUŘENÍ V CELÉ BUDOVĚ!
 • Prosíme hosty, aby v bytě používali přezůvky!

UKONČENÍ POBYTU ZE STRANY PRONAJÍMATELE

Ubytovatel má právo okamžitě ukončit pobyt v případě že:

 • host závažným způsobem poruší ubytovací řád (např. porušení nočního klidu, porušení zásad slušného chování a soužití v ubytovacích zařízeních apod.)
 • dojde ke svévolnému zvýšení počtu osob během pobytu
 • dojde k porušení zákazu kouření a používání otevřeného ohně v objektu
 • v případě že dojde k ničení nebo poškozování ubytovacího zařízení (vandalismus)

Upozorňujeme, že v těchto případech nevzniká právo na vrácení platby za ubytování.